Inn på tunet

 

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

 

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge (link til tilbydersiden).

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Tjenesteområder:

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

Hvem deltar?

Et landsomfattende tilbud som Inn på tunet involverer mange ulike mennesker. Både de som bruker tilbudet, de som bestiller det og andre.

Her er de viktigste:

 

Kilde: http://www.matmerk.no/inn-pa-tunet/om-inn-pa-tunet